DESTEKLEME BAŞVURULARI BAŞLADI

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2018/21) Arılı kovan desteklemesi MADDE 11 –

(1) Arılı kovan desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara ve kurallara göre yapılır: a) Desteklemeden faydalanacak arıcılar, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ve yetiştirici/üretici örgütüne üye olmalı, işletmesinde en az 30 arılı kovan bulunmalıdır. İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır. b) Arıcılık işletmesi, en az 30 en fazla 1000 adet arılı kovan için desteklemeden yararlandırılır.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı; a) Arıcılar, desteğini almak istediği ve üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne 20/7/2018 tarihine kadar dilekçe ile başvurur. b) Birlikler başvuru süresinin bitimini müteakip 10 gün içerisinde başvuran üyelerin listesini il/ilçe müdürlüğüne iletir. Listelerdeki bilgilerin doğruluğundan birlikler sorumludur.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi;

a) Destekleme başvurusu yapılan arılı kovanların AKS’deki kayıtları esas alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından 28/9/2018 tarihine kadar en az 2 personel tarafından arılıkta tespitleri yapılır. Tespit sonucunda arılıkta tespit edilen arılı kovan sayısı, AKS’deki sayıdan fazla olması veya kovanların plakalarının farklı olması durumunda AKS verileri esas alınır. Tespit edilen arılı kovan sayısı AKS’deki sayıdan eksik olması durumunda, tespit sayısı esas alınır.

b) Gezginci arıcılık yapanların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları kayıtlı olduğu il müdürlüğüne gönderilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arıcıların tespit işlemi yapılmaz.

c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından tespitlerin bitimini müteakip AKS’ye veri girişi yapılarak İcmal-1 hazırlanır. Hazırlanan İcmal-1 listesi 15/10/2018 tarihinden itibaren 10 gün süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak 10 gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir. Damızlık ana arı ve ana arı desteklemesi

MADDE 12 – (1) Damızlık ana arı ve ana arı desteklemesi aşağıda belirtilen şartlara göre yapılır:

a) Desteklemeden faydalanacak arıcılar, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı ve yetiştirici/üretici örgütüne üye olmalıdır. İşletmedeki arılı kovan bilgi ve sayılarında AKS verileri esas alınır.

b) Damızlık ana arı ve ana arılar, Bakanlıktan 31/12/2017 tarihinden önce üretim izni alan işletmelerden satın alınmış olmalıdır. Artvin Camili ve Ardahan Posof İzole Bölge sınırları içerisinde, üretim izni olan ve HAYGEM tarafından belirlenen işletmelerden satın alınan ana arılar da damızlık ana arı desteğinden yararlandırılır.

c) Damızlık ana arı ve ana arılar, 2018 yılı için belirlenmiş renk ile işaretli ve nakliye kafeslerinde üreten işletmenin numarası bulunmalıdır. Ayrıca, damızlık ana arılar etiketle numaralandırılır.

ç) Damızlık ana ve ana arılara ait bilgiler, satış yapan üreticiler tarafından AKS’ye girilir. Damızlık ana arı ve ana arılar en geç 28/9/2018 tarihine kadar satın alınır. Satış, satış belgesi ile belgelendirilir. (Bayi tarafından kesilen faturalar kabul edilmez.) Satış belgesinde; damızlık ana/ana arı üretim izin işletme numarası, alıcının adı soyadı/unvanı, adresi, TCKN/VKN, damızlık ana/ana arı sayısı, fiyatı, tarihi belirlenir.

d) Damızlık ana arı desteklemesinden işletmedeki aktif kovan sayısının en fazla %10’u kadarı için yararlandırılır. Bu sayı toplamda da yirmi adedi geçemez.

e) Ana arı desteklemesinden işletmedeki aktif kovan sayısının en fazla yarısı kadarı için yararlandırılır. Bu sayı toplamda da iki yüz adedi geçemez.

f) Damızlık ana arı üreten işletmeler desteklemeden yararlandırılmaz. Ana arı üreten işletmeler de ana arı desteklemesinden yararlandırılmaz.

(2) Başvuru yeri, şekli ve zamanı;

a) Arıcılar, desteğini almak istediği ve üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütüne satış belgesi ve dilekçe ile 20/7/2018 tarihine kadar başvurur. Satış belgeleri 28/9/2018 tarihine kadar da verilebilir.

b) Birlikler başvuru süresinin bitimini müteakip 10 gün içerisinde başvuran üyelerin listesini il/ilçe müdürlüğüne iletir. Listelerdeki bilgilerin doğruluğundan birlikler sorumludur.

(3) Başvuruların değerlendirilmesi, tespitler, itiraz ve icmallerin düzenlenmesi;

a) Destekleme başvurusu yapılan damızlık ana/ana arı AKS’deki kayıtları esas alınarak il/ilçe müdürlükleri tarafından 28/9/2018 tarihine kadar, en az 2 personel tarafından arılıkta tespitleri yapılır. Tespitlerde damızlık ana/ana arılar renk işareti ve numarası yönünden kontrol edilir.

b) Gezginci arıcılık yapanların tespitleri, gezginci olarak gittikleri il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılır. Hazırlanan tespit tutanakları kayıtlı olduğu il müdürlüğüne gönderilir. Arı nakil ve konaklama işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre yapmamış olan gezginci arıcıların tespit işlemi yapılmaz.

c) İl/ilçe müdürlükleri tarafından tespitlerin bitimini müteakip AKS’ye veri girişi yapılarak İcmal-1 hazırlanır. Hazırlanan İcmal-1 listesi 15/10/2018 tarihinden itibaren 10 gün süre ile il/ilçe müdürlüğünde askıya çıkarılır. Askı başlangıç ve bitimi tutanağa bağlanır.

ç) İtirazlar, il/ilçe müdürlüklerine yapılır, askı süresi bitiminden itibaren 5 iş günü içerisinde il/ilçe müdürlüklerince değerlendirilerek karara bağlanır. Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

d) Desteklemeye esas İcmal-2 listesi oluşturularak onaylanır, 5 iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.

e) İl müdürlükleri tarafından ilçelerden gelen İcmal-2’ler kontrol edilir. Ödemeye esas olmak üzere İcmal-3 listesi onaylanarak 10 gün içerisinde HAYGEM’e gönderilir. Bilgilerinize…